ပင်မစာမျက်နှာ / ပရိုဂရမ်များ

ပရိုဂရမ်များ

‌ရောင်ခြည်သစ်အကောင်အထည်ဖော်လုပ်ဆောင်နေသော မဟာဗျူဟာလုပ်ငန်းစဉ် (၄)ရပ်

ရောင်ခြည်သစ်အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများနှင့် လူငယ်များတက်ကြွစွာ ပါ၀င်လုပ်ဆောင်လာနိုင်ရန် ချမှတ်ထားသော မဟာဗျူဟာလုပ်ငန်းစဉ်များ အောင်မြင်စေရေးအတွက် မဟာဗျူဟာလုပ်ငန်းစဉ် (၄)ရပ်ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ၄င်းတို့မှာ –

၁။        အမျိုးသမီးများ၏ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်မှု

၂။         ‌ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ကျား/မတန်းတူညီမျှမှု

၃။        အမျိုးသမီးများ၏ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကျပ်အတည်းကို ရင်ဆိုင်တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်း

၄။        ရပ်ရွာအမျိုးသမီးများ၏ လူမှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

ထိုလုပ်ငန်းစဉ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ရပ်ရွာအဆင့်အနေဖြင့် ရပ်ရွာအမျိုးသမီးများ၏ ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်မြှင့်တင်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကလေးငယ်များ ဘ၀ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လိုအပ်သည့် ဉပ‌ဒေများ၊ မူ၀ါဒများရေးဆွဲပြဌာန်းနိုင်ရန်အတွက် ပြည်ထောင်စုနှင့် ပြည်နယ်/တိုင်း‌ဒေသကြီးအစိုးရများအား တိုက်တွန်းစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ခြင်း စသည့် လုပ်ငန်းနှစ်ရပ်ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်သည်။