ပင်မစာမျက်နှာ / ပရိုဂရမ်များ /ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ကျား/မတန်းတူညီမျှမှု

ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ကျား/မတန်းတူညီမျှမှု

ရောင်ခြည်သစ်အဖွဲ့သည်  ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးတွင် အမျိုးသမီးများ  ပိုမိုပါဝင်လာနိုင်စေရေးအတွက် သင်တန်းများပို့ချခြင်း၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ  ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် အခြားသက် ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍအလျောက် ပါဝင်ပတ်သက်သူများနှင့် ပူးပေါင်း၍ အမျိုးသမီးများ ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးတွင် ပိုမိုပါဝင်လာနိုင်ရေး တိုက်တွန်းစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ခြင်း စသည့်လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်သည်။