ပင်မစာမျက်နှာ / ပရိုဂရမ်များ /အမျိုးသမီးများ၏ နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍ

အမျိုးသမီးများ၏ နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍ

ရောင်ခြည်သစ်အဖွဲ့၏ မဟာဗျူဟာလုပ်ငန်း (၄)ရပ်အနက် အဓိကလုပ်ငန်းတစ်ရပ်မှာ အမျိုးသမီးများ နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှု အခန်းကဏ္ဍတွင် ပိုမိုပါဝင်လာရေး ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများ နိုင်ငံရေးတွင် ပါဝင်မှုအလွန်နည်းပါးခြင်းနှင့် ကဏ္ဍအသီးသီးရှိ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သည့် နေရာတိုင်း တွင်  အမျိုးသမီးများ ပိုမိုပါဝင်လာနိုင်စေရန် She Leads အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်မြှင့်သင်တန်းအစီအစဉ်ကို မြန်မာနိုင်ငံအဝှမ်းတွင် ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှ စတင်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။