ပင်မစာမျက်နှာ / အဖွဲ့အစည်း

အဖွဲ့အစည်း

ရောင်ခြည်သစ်အဖွဲ့သည် နိုင်ငံရေးနှင့် ဘာသာရေးတို့ကို အခြေမခံသော အစိုးရမဟုတ်သည့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ အဖွဲ့ကို ၂၀ဝ၉ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး အဖွဲ့၏ မျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သည့် ငြိမ်းချမ်းသာယာဝ ပြောပြီး တရားမျှတမှုနှင့် ကျား/မရေးရာတန်းတူညီမျှမှုရှိသည့် ဒီမိုကရက်တစ်လူ့ဘောင် ဖြစ်လာရမည်}နှင့်အညီ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကဏ္ဍများတွင် အမျိုးသမီးများနှင့် လူငယ်များ တကြွ်ကစွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်လာနိုင်ရေးကို ဦးတည်၍ လုပ်ဆောင်နေသည့် အဖွဲ့ဖြစ်သည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရာတွင် နိုင်ငံသားများ၏ နေစဉ်လူနေမှုဘဝကို ထင်ဟပ်စေမည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ မူဝါဒများချမှတ်ရာတွင် နိုင်ငံသားများကိုယ်တိုင် ပါဝင်လာနိုင်စေရေးကို အခြေခံသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ်လုပ်ဆောင်နေသည့်အပြင် နိုင်ငံသားများအနေဖြင့် မိမိတို့၏ အခွင့်အရေးများကို  သိရှိလာစေရေးအတွက် စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ အသိပညာပေးခြင်းများ၊ စည်းရုံးဆော်သြခြင်းလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။

ရောင်ခြည်သစ်အကောင်အထည်ဖော်လုပ်ဆောင်နေသော မဟာဗျူဟာလုပ်ငန်းစဉ် (၄)ရပ်

ရောင်ခြည်သစ်အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများနှင့် လူငယ်များတက်ကြွစွာ ပါ၀င်လုပ်ဆောင်လာနိုင်ရန် ချမှတ်ထားသော မဟာဗျူဟာလုပ်ငန်းစဉ်များ အောင်မြင်စေရေးအတွက် မဟာဗျူဟာလုပ်ငန်းစဉ် (၄)ရပ်ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

ထိုလုပ်ငန်းစဉ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ရပ်ရွာအဆင့်အနေဖြင့် ရပ်ရွာအမျိုးသမီးများ၏ ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်မြှင့်တင်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကလေးငယ်များ ဘ၀ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လိုအပ်သည့် ဉပ‌ဒေများ၊ မူ၀ါဒများရေးဆွဲပြဌာန်းနိုင်ရန်အတွက် ပြည်ထောင်စုနှင့် ပြည်နယ်/တိုင်း‌ဒေသကြီးအစိုးရများအား တိုက်တွန်းစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ခြင်း စသည့် လုပ်ငန်းနှစ်ရပ်ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်သည်။

 


မျှော်မှန်းချက်

ငြိမ်းချမ်းသာယာဝပြောပြီး တရားမျှတမှုနှင့် ကျား ၊မရေးရာ တန်းတူညီမျှမှုရှိသည့် ဒီမိုကရက်တစ်လူ့ဘောင်ဖြစ်လာရမည်။

ရည်မှန်းချက်

မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကျား/မ တန်းတူညီမျှမှုရရှိရေးအတွက် အားလုံးပါဝင်သည့်ပညာပေးအစီအစဉ်များပြုလုပ်ခြင်း၊ အမျိုးသမီးနှင့်မိန်းကလေးငယ်လေးများအား စွမ်းရည် မြှင့်တင်သည့်အစီအစဉ်များပြုလုပ်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍများ၏ အဆင့်တိုင်းတွင်အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး များရရှိရေးအတွက်တိုက်တွန်းစည်းရုံးခြင်းများပြုလုပ် သွားမည် ဖြစ်သည်။

တန်ဖိုးထားမှုများ

  • တန်းတူအခွင့်အရေးရှိခြင်း
  • ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိခြင်း
  • လူတိုင်းအားလေးစားခြင်း
  • ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိခြင်း
  • တာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုရှိခြင်း
  • အားလုံးပါဝင်ရေးကို ဦးတည်ဆောင်ရွက်ခြင်း