ပင်မစာမျက်နှာ / Impacts of the floods on the rural areas and proposal framework of rehabilitation assistance in Rakhine State | ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ေရေဘးသင့္ေက်းလက္ေသမ်ား၌ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

Impacts of the floods on the rural areas and proposal framework of rehabilitation assistance in Rakhine State | ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ေရေဘးသင့္ေက်းလက္ေသမ်ား၌ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

Rakhine StateImpacts of the floods on the rural areas and proposal framework of rehabilitation assistance in Rakhine State – https://goo.gl/ywLejz

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ေရေဘးသင့္ေက်းလက္ေသမ်ား၌ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား – https://goo.gl/K4vJzR